Хурал зөвлөгөөн
“Өрсөлдөөний хууль ба бодлого” сэдэвт зүүн азийн 5-р бага хурал
Санал асуулга