Шударга ёс сэтгүүл, хувийн хэвшил ба авилга – Д.Сүхбүрэн
Санал асуулга