top of page

Авлигын барометрийн судалгаа: АФРИК-2019

Дэлхийн авлигын барометр судалгаа (GCB) нь иргэдийн санал бодолд тулгуурлаж гардаг судалгаа юм. Африкийн Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан Авлигын барометрийн судалгаанд нийт 35 улсын иргэд хамрагдсаны талаас илүү хувь нь авлигын нөхцөл байдал улс орон бүрт улам дордож байна гэж үзсэн бол дөрөвний нэгээс бага хувь нь сайжирч байгаа хэмээн дүгнэжээ.


66 views0 comments

Commentaires


bottom of page