Засаглал

Транспэрэнси Интернэшнл ТББ нь хариуцлагатай, ил тод засаглалыг бэхжүүлж авлигаас ангид нийгмийг бий болгохоор нэгдсэн дэлхийн хөдөлгөөн юм. Иймд манай байгууллага үйл ажиллагаандаа мөн сайн засаглал, ёс зүй, нээлттэй ил тод байхыг хамгийн түрүүнд эрхэмлэдэг. Манай байгууллагын засаглалтай холбоотой бодлогын баримт, бичгүүдийг дараах жагсаалтаас дэлгэрэнгүй харна уу.  

Аудитын тайлан 2018

Хүүхдийн хамгааллын бодлого

Стратеги 2018-2020

Ёс зүйн дүрэм

Дотоод журам

ТУЗ-ийн

гишүүд

Магадлан итгэмжлэл 2018

Ашиг сонирхлын зөрчилөөс ангид байх бодлого

Хандив